Cannoedd mewn Rali ‘Cymru’n Cefnogi Catalwnia’ yng Nghaerdydd

Cannoedd mewn Rali ‘Cymru’n Cefnogi Catalwnia’ yng Nghaerdydd

Daeth cannoedd i Rali yng Nghaerdydd heddiw i ddatgan cefnogaeth i bobl Catalwnia, i gefnogi democratiaeth ac i wrthwynebu trais.

Dywedodd Iestyn ap Rhobert, Cadeirydd YesCymru, yn y rali:

“Mae’r trais a ddioddefodd etholwyr heddychlon Catalwnia gan heddlu arfog Sbaen yn hollol annerbyniol yn yr Ewrop fodern. Prif bwrpas y trais oedd rhwystro hawl ddemocrataidd pobl Catalunya i benderfynu eu dyfodol eu hunain. Mae heddiw yn gyfle i bobl Cymru ddatgan yn glir ein bod yn cefnogi pobl Catalwnia, ein bod yn cefnogi democratiaeth a’n bod ni’n gwrthwynebu trais.”

Ers y refferendwm mae dau o arweinwyr y gymdeithas sifig yng Nghatalwnia wedi eu carcharu gan wladwriaeth Sbaen, ac mae Llywodraeth Sbaen wedi diddymu Senedd Catalwnia a gorfodi etholiadau o’r newydd.

Continue reading

Rali Genedlaethol i Gefnogi Catalwnia – Caerdydd

Fe wnaethom ni oll weld y golygfeydd erchyll o Gatalwnia adeg y refferendwm dros annibyniaeth. Ers hynny mae grwpiau YesCymru ar hyd a lled Cymru wedi cynnal nifer o ddigwyddiadau i gefnogi pobl Catalwnia, i gefnogi democratiaeth ac i wrthwynebu trais.

Rydym yn awr am gynnal rali fawr genedlaethol, er mwyn rhoi’r cyfle i aelodau a chefnogwyr ddod ynghyd i ddatgan yn glir ein bod ni fel dinasyddion Cymru yn cefnogi hawl pobl Catalwnia i benderfynu ar eu dyfodol eu hun, ein bod yn cefnogi democratiaeth a’n bod yn gwrthwynebu trais.

Rali Genedlaethol i Gefnogi Catalwnia
Dros Ddemocratiaeth – Yn erbyn Trais
2pm, Dydd Sadwrn, 28 Hydref 2017
Yr Aes, Caerdydd

Continue reading

Cadwyn Senedd

Roedd pobl Cymru wedi’u hollti ar fater Brexit, gyda nifer o genedlaetholwyr a chefnogwyr datganoli yn pleidleisio ar naill ochr neu’r llall yn y refferendwm. Ond wnaeth neb bleidleisio i weld Brexit yn cael ei ddefnyddio fel ceffyl Troea gan y Torïaid i ddwyn pŵer oddi ar Gymru.

Mae’n amser i ni ddilyn esiampl pobl Catalwnia a dangos ein hochr ac amddiffyn ein gwlad.

Y Senedd – 12pm, Dydd Sul

Ymunwch â ni i sefydlu cadwyn-ddynol o flaen adeilad y Senedd yng Nghaerdydd ar ddydd Sul yr 17eg o Fedi am hanner dydd – cadwyn o ddinasyddion Cymru sydd yn barod i amddiffyn ein hawliau cenedlaethol.

Digwyddiad Facebook

Mesur Diddymu – Sylwadau YesCymru

Mesur Diddymu – Sylwadau YesCymru

Dywedodd Iestyn ap Rhobert, Cadeirydd YesCymru:

“Mae ymddygiad Llywodraeth Llundain yn tanseilio datganoli wrth gipio pŵer a ddylai ddod i Gymru pan fydd y Wladwriaeth Brydeinig yn gadael yr Undeb Ewropeaidd.

Mae YesCymru’n cefnogi’r ffaith bod Carwyn Jones – ar y cyd â Nicola Sturgeon – wedi beirniadu agwedd sarhaus San Steffan; ond mae angen llawer mwy na geiriau i amddiffyn Cymru rhag Lywodraeth Brydeinig sy’n ymddangos yn benderfynol o danseilio ein democratiaeth ar bob cyfle.”

Ychwanegodd Iestyn ap Rhobert:

“Mewn arolwg barn a gomisiynwyd gan YesCymru ym mis Mai 2017, dangoswyd yn glir bod mwy a mwy o bobl yn agored i’r syniad o annibyniaeth i Gymru. Roedd 26% o’r bobl a holwyd o blaid annibyniaeth i Gymru gyda 16% arall ddim yn erbyn nac o blaid. Bydd y gefnogaeth yma yn sicr o gryfhau mewn ymateb i’r ffordd mae’r Ceidwadwyr yn tanseilio ein deddfwrfa genedlaethol.

Gyda dyfodol Cymru yn cael ei danseilio a’i wneud yn fwy bregus mae YesCymru yn dadlau’n gryf mai annibyniaeth yw’r unig opsiwn call ar gyfer ein dyfodol cenedlaethol. Mae’n rhaid i Gymru ystyried annibyniaeth o ddifrif bellach.”

Canlyniadau’r Arolwg Barn: https://yes.cymru/2017/05/27/chwarter-poblogaeth-cymru-yn-ffafrio-annibyniaeth-yougov/

Lansiad llyfryn dros annibyniaeth i Gymru

Lansiad llyfryn dros annibyniaeth i Gymru

Fe wnaeth YesCymru gyhoeddi’r ddogfen fwyaf gynhwysfawr dros annibyniaeth i Gymru i erioed gael ei chyhoeddi yn Aberystwyth heddiw.


Cafodd argraffiad cyntaf “Annibyniaeth yn dy boced”,  sy’n 64 o dudalennau o hyd ac yn dadlau’r achos dros annibyniaeth, ei roi’n rhad ac am ddim i bob aelod o fudiad YesCymru yn y gynhadledd flynyddol yn yr Hen Goleg yng nghanol tref Aberystwyth.

Continue reading

Chwarter poblogaeth Cymru yn ffafrio annibyniaeth (YouGov)

Chwarter poblogaeth Cymru yn ffafrio annibyniaeth (YouGov)

Byddai mwyafrif mwy i’r Ceidwadwyr yn hwb pellach

Mae chwarter pobl Cymru o blaid annibyniaeth i Gymru, gyda’r gefnogaeth yn cynyddu i draean pe bai’r Ceidwadwyr yn cynyddu eu mwyafrif yn San Steffan, yn ôl arolwg barn newydd gan YouGov ar ran YesCymru.

Gofynnwyd i bobl raddio eu cefnogaeth i annibyniaeth rhwng dim a deg. Roedd 26% yn ffafrio annibyniaeth ac 16% arall ddim o blaid nac yn erbyn, gyda 47% yn erbyn. Pleidleiswyr Llafur a Phlaid Cymru a’r rhai rhwng 18-49 oed oedd fwyaf cefnogol i annibyniaeth, gyda’r Ceidwadwyr a UKIP y lleiaf ffafriol i’r syniad.

Continue reading

Pam ydych chi eisiau Cymru Annibynnol?

Pam ydych chi eisiau Cymru Annibynnol?

Mae WALES in the MOVIES a YesCymru Caerdydd eisiau eich help i greu fideo dogfen byr ar gyfer YouTube.

Hoffen ni i chi recordio clip 30 eiliad ohonoch chi eich hunan yn ateb y cwestiwn yma a’i anfon wedyn at walesinthemovies@gmail.com.

Pam ydych chi eisiau Cymru Annibynnol?

Mae recordiad oddi ar eich ffôn yn iawn. Ar ben eich hunan, gyda phartner, neu’ch plant – beth bynnag hoffech chi.

Continue reading

Cymru’n gwrthod cael ei hanghofio

Cymru’n gwrthod cael ei hanghofio

Fel un o’r mudiadau sifig sy’n tyfu gyflymaf yng Nghymru, mae YesCymru wedi croesawu’r ffaith y bydd Etholiad Cyffredinol ledled y Deyrnas Unedig yn digwydd yn fuan, gan ddweud ei fod yn gyfle newydd i roi Annibyniaeth Cymru ar yr agenda wleidyddol.

Meddai Iestyn ap Rhobert, Cadeirydd YesCymru:

“Mae Brexit wedi newid popeth. Mae’n debygol mai Llywodraeth Geidwadol fydd gyda ni eto am gyfnod hir – llywodraeth heb ei hethol gan Gymru, yn gwanhau datganoli yn lle’i gryfhau, ac yn cyflwyno polisïau sy’n groes i werthoedd Cymru. Mae brys newydd i’n hymgyrch dros annibyniaeth i Gymru.”

Continue reading

Ple i Carwyn Jones am refferendwm yng Nghymru

Ple i Carwyn Jones am refferendwm yng Nghymru

Mae ymgyrchwyr wedi apelio at arweinwyr y pleidiau yn y Cynulliad i gefnogi cynnal refferendwm ar annibyniaeth i Gymru os oes refferenda yn yr Alban neu ogledd yr Iwerddon.

Mae’r mudiad Yes Cymru, sy’n ymgyrchu dros annibyniaeth, yn dadlau bod rhaid i bobl Cymru benderfynu pa fath o berthynas maen nhw am gael gyda Lloegr, os yw Iwerddon yn penderfynu cynnal pleidlais ar uno’r Ynys neu’r Alban yn cynnal pleidlais ar annibyniaeth.

Continue reading