Nid oes hawl gan unrhyw Lywodraeth negodi rhyddid Cymru i ffwrdd

Nid oes hawl gan unrhyw Lywodraeth negodi rhyddid Cymru i ffwrdd

Does dim mandad gan Lywodraeth Cymru i ddychwelyd pwerau i San Steffan, yn ôl ymgyrchwyr yn siarad cyn pleidlais yn y Senedd heddiw.

Cynhelir pleidlais gan Aelodau Cynulliad heddiw ar roi sêl bendith i Fil Ymadael yr Undeb Ewropeaidd. Mae Llywodraeth Cymru yn argymell pleidleisio i gytuno i’r Bil, er bod Llafur yr Alban, Llywodraeth yr Alban ac Arweinydd Prydeinig Llafur Jeremy Corbyn, yn ei wrthwynebu ac yn dadlau ei fod yn tynnu pwerau datganoledig yn ôl i San Steffan.

Yn siarad mewn gwrthdystiad tu allan i’r Senedd yng Nghaerdydd heddiw, dywedodd Iestyn ap Rhobert Cadeirydd YesCymru:

“Mae gan bobl Cymru Senedd o ganlyniad i ddau refferendwm caled: does gan un grŵp o wleidyddion heddiw ddim mandad i ddadwneud pleidleisiau’r bobl. Dyw pobl Cymru ddim wedi pleidleisio dros ddychwelyd unrhyw bwerau o Gymru i San Steffan. Does gan y Llywodraeth yma ddim mandad gan neb i wneud hynny. All unrhyw Lywodraeth yng Nghymru, a etholwyd gan ddim ond ychydig yn fwy na thraean o’r boblogaeth, ddim negodi ein rhyddid i ffwrdd. Rhyddid a enillwyd drwy refferenda yn 1997 a 2011.”

“Yr hyn rydyn ni’n gweld yw San Steffan yn manteisio ar Brexit i ganoli pwerau yn Llundain. Mae’n dod yn fwyfwy clir bod hunanlywodraeth Cymru ar dir sigledig, ac yn wir yn y fantol. Dim ond annibyniaeth i Gymru all sicrhau bod penderfyniadau am Gymru yn cael eugwneud yng Nghymru.”

Her Llys Brecsit i gryfhau’r gefnogaeth i annibyniaeth

Mae YesCymru wedi ymateb i’r newyddion bod Llywodraeth Prydain yn mynd i herio pwerau datganoli wedi Brecsit drwy’r llysoedd. Meddai Iestyn ap Rhobert, Cadeirydd YesCymru:

“Mae ymddygiad y Llywodraeth Geidwadol yn Llundain yn tanseilio datganoli wrth geisio cipio pŵer a ddylai ddod i Gymru pan fydd y Wladwriaeth Brydeinig yn gadael yr Undeb Ewropeaidd. Pleidleisiodd pobl Cymru yn gryf o blaid y setliad presennol mewn refferendwm ’nôl yn 2011, felly mae’r hyn mae’r Ceidwadwyr yn ceisio’i wneud yn hollol annemocrataidd.”

“Gyda dyfodol Cymru yn cael ei danseilio yn gyson gan y Llywodraeth Dorïaidd, credwn nawr fod rhaid i Gymru ystyried annibyniaeth o ddifri.”

“Mewn arolwg barn YouGov a gomisiynwyd gan YesCymru ym mis Mai y llynedd, dangoswyd yn glir bod mwy a mwy o bobl yn agored i’r syniad o annibyniaeth i Gymru: roedd 26% o blaid. Mae’r gefnogaeth yn debygol o gryfhau mewn ymateb i’r ffordd mae’r Ceidwadwyr yn tanseilio ein deddfwrfa genedlaethol.”

Cannoedd mewn Rali ‘Cymru’n Cefnogi Catalwnia’ yng Nghaerdydd

Cannoedd mewn Rali ‘Cymru’n Cefnogi Catalwnia’ yng Nghaerdydd

Daeth cannoedd i Rali yng Nghaerdydd heddiw i ddatgan cefnogaeth i bobl Catalwnia, i gefnogi democratiaeth ac i wrthwynebu trais.

Dywedodd Iestyn ap Rhobert, Cadeirydd YesCymru, yn y rali:

“Mae’r trais a ddioddefodd etholwyr heddychlon Catalwnia gan heddlu arfog Sbaen yn hollol annerbyniol yn yr Ewrop fodern. Prif bwrpas y trais oedd rhwystro hawl ddemocrataidd pobl Catalunya i benderfynu eu dyfodol eu hunain. Mae heddiw yn gyfle i bobl Cymru ddatgan yn glir ein bod yn cefnogi pobl Catalwnia, ein bod yn cefnogi democratiaeth a’n bod ni’n gwrthwynebu trais.”

Ers y refferendwm mae dau o arweinwyr y gymdeithas sifig yng Nghatalwnia wedi eu carcharu gan wladwriaeth Sbaen, ac mae Llywodraeth Sbaen wedi diddymu Senedd Catalwnia a gorfodi etholiadau o’r newydd.

Continue reading

Rali Genedlaethol i Gefnogi Catalwnia – Caerdydd

Fe wnaethom ni oll weld y golygfeydd erchyll o Gatalwnia adeg y refferendwm dros annibyniaeth. Ers hynny mae grwpiau YesCymru ar hyd a lled Cymru wedi cynnal nifer o ddigwyddiadau i gefnogi pobl Catalwnia, i gefnogi democratiaeth ac i wrthwynebu trais.

Rydym yn awr am gynnal rali fawr genedlaethol, er mwyn rhoi’r cyfle i aelodau a chefnogwyr ddod ynghyd i ddatgan yn glir ein bod ni fel dinasyddion Cymru yn cefnogi hawl pobl Catalwnia i benderfynu ar eu dyfodol eu hun, ein bod yn cefnogi democratiaeth a’n bod yn gwrthwynebu trais.

Rali Genedlaethol i Gefnogi Catalwnia
Dros Ddemocratiaeth – Yn erbyn Trais
2pm, Dydd Sadwrn, 28 Hydref 2017
Yr Aes, Caerdydd

Continue reading

Cadwyn Senedd

Roedd pobl Cymru wedi’u hollti ar fater Brexit, gyda nifer o genedlaetholwyr a chefnogwyr datganoli yn pleidleisio ar naill ochr neu’r llall yn y refferendwm. Ond wnaeth neb bleidleisio i weld Brexit yn cael ei ddefnyddio fel ceffyl Troea gan y Torïaid i ddwyn pŵer oddi ar Gymru.

Mae’n amser i ni ddilyn esiampl pobl Catalwnia a dangos ein hochr ac amddiffyn ein gwlad.

Y Senedd – 12pm, Dydd Sul

Ymunwch â ni i sefydlu cadwyn-ddynol o flaen adeilad y Senedd yng Nghaerdydd ar ddydd Sul yr 17eg o Fedi am hanner dydd – cadwyn o ddinasyddion Cymru sydd yn barod i amddiffyn ein hawliau cenedlaethol.

Digwyddiad Facebook

Mesur Diddymu – Sylwadau YesCymru

Mesur Diddymu – Sylwadau YesCymru

Dywedodd Iestyn ap Rhobert, Cadeirydd YesCymru:

“Mae ymddygiad Llywodraeth Llundain yn tanseilio datganoli wrth gipio pŵer a ddylai ddod i Gymru pan fydd y Wladwriaeth Brydeinig yn gadael yr Undeb Ewropeaidd.

Mae YesCymru’n cefnogi’r ffaith bod Carwyn Jones – ar y cyd â Nicola Sturgeon – wedi beirniadu agwedd sarhaus San Steffan; ond mae angen llawer mwy na geiriau i amddiffyn Cymru rhag Lywodraeth Brydeinig sy’n ymddangos yn benderfynol o danseilio ein democratiaeth ar bob cyfle.”

Ychwanegodd Iestyn ap Rhobert:

“Mewn arolwg barn a gomisiynwyd gan YesCymru ym mis Mai 2017, dangoswyd yn glir bod mwy a mwy o bobl yn agored i’r syniad o annibyniaeth i Gymru. Roedd 26% o’r bobl a holwyd o blaid annibyniaeth i Gymru gyda 16% arall ddim yn erbyn nac o blaid. Bydd y gefnogaeth yma yn sicr o gryfhau mewn ymateb i’r ffordd mae’r Ceidwadwyr yn tanseilio ein deddfwrfa genedlaethol.

Gyda dyfodol Cymru yn cael ei danseilio a’i wneud yn fwy bregus mae YesCymru yn dadlau’n gryf mai annibyniaeth yw’r unig opsiwn call ar gyfer ein dyfodol cenedlaethol. Mae’n rhaid i Gymru ystyried annibyniaeth o ddifrif bellach.”

Canlyniadau’r Arolwg Barn: https://yes.cymru/2017/05/27/chwarter-poblogaeth-cymru-yn-ffafrio-annibyniaeth-yougov/

Lansiad llyfryn dros annibyniaeth i Gymru

Lansiad llyfryn dros annibyniaeth i Gymru

Fe wnaeth YesCymru gyhoeddi’r ddogfen fwyaf gynhwysfawr dros annibyniaeth i Gymru i erioed gael ei chyhoeddi yn Aberystwyth heddiw.


Cafodd argraffiad cyntaf “Annibyniaeth yn dy boced”,  sy’n 64 o dudalennau o hyd ac yn dadlau’r achos dros annibyniaeth, ei roi’n rhad ac am ddim i bob aelod o fudiad YesCymru yn y gynhadledd flynyddol yn yr Hen Goleg yng nghanol tref Aberystwyth.

Continue reading

Chwarter poblogaeth Cymru yn ffafrio annibyniaeth (YouGov)

Chwarter poblogaeth Cymru yn ffafrio annibyniaeth (YouGov)

Byddai mwyafrif mwy i’r Ceidwadwyr yn hwb pellach

Mae chwarter pobl Cymru o blaid annibyniaeth i Gymru, gyda’r gefnogaeth yn cynyddu i draean pe bai’r Ceidwadwyr yn cynyddu eu mwyafrif yn San Steffan, yn ôl arolwg barn newydd gan YouGov ar ran YesCymru.

Gofynnwyd i bobl raddio eu cefnogaeth i annibyniaeth rhwng dim a deg. Roedd 26% yn ffafrio annibyniaeth ac 16% arall ddim o blaid nac yn erbyn, gyda 47% yn erbyn. Pleidleiswyr Llafur a Phlaid Cymru a’r rhai rhwng 18-49 oed oedd fwyaf cefnogol i annibyniaeth, gyda’r Ceidwadwyr a UKIP y lleiaf ffafriol i’r syniad.

Continue reading

Pam ydych chi eisiau Cymru Annibynnol?

Pam ydych chi eisiau Cymru Annibynnol?

Mae WALES in the MOVIES a YesCymru Caerdydd eisiau eich help i greu fideo dogfen byr ar gyfer YouTube.

Hoffen ni i chi recordio clip 30 eiliad ohonoch chi eich hunan yn ateb y cwestiwn yma a’i anfon wedyn at walesinthemovies@gmail.com.

Pam ydych chi eisiau Cymru Annibynnol?

Mae recordiad oddi ar eich ffôn yn iawn. Ar ben eich hunan, gyda phartner, neu’ch plant – beth bynnag hoffech chi.

Continue reading