Cynhadledd Cyllido Cymru Annibynnol

“Pam nad yw Cymru yn gallu fforddio PEIDIO bod yn annibynnol”

  • Pryd? 1pm, Dydd Sadwrn, Gorffennaf 14
  • Ble? Ystafell y Cyngor, Llyfrgell Genedlaethol, Aberystwyth
  • Siaradwyr: Cadeirydd, Dr Cathryn Charnell-White (Prifysgol Aberystwyth), Dr Rhys ap Gwilym (Prifysgol Bangor), Dr John Ball (Prifysgol Abertawe), Guto Ifan (Canolfan Llywodraethiant Cymru – Caerdydd), Mark Hooper (Sylfaenydd @indycube).
  • Tocynnau? Nid oes angen tocynnau. Gallwch gofrestru ar y dydd.
  • Cyfieithu: Bydd hon yn ddigwyddiad dwyieithog gydag offer cyfieithu ar y pryd ar gael.

Amserlen y dydd
13:00 – 13:30: Coffi a sgwrsio
13:30 – 14:30: Cyflwyniadau unigol
14:30 – 15:00: Egwyl
15:00 – 16:00: Trafodaeth banel
16:00 – 16:30: Cwestiynau
16:30 – 17:00: Coffi a sgwrsio

Mwy o wybodaeth:
@yesaberystwyth | facebook.com/events/2132031063700797/ | facebook.com/YesCymruAberyescymruaber@gmail.com

Nid oes hawl gan unrhyw Lywodraeth negodi rhyddid Cymru i ffwrdd

Does dim mandad gan Lywodraeth Cymru i ddychwelyd pwerau i San Steffan, yn ôl ymgyrchwyr yn siarad cyn pleidlais yn y Senedd heddiw.

Cynhelir pleidlais gan Aelodau Cynulliad heddiw ar roi sêl bendith i Fil Ymadael yr Undeb Ewropeaidd. Mae Llywodraeth Cymru yn argymell pleidleisio i gytuno i’r Bil, er bod Llafur yr Alban, Llywodraeth yr Alban ac Arweinydd Prydeinig Llafur Jeremy Corbyn, yn ei wrthwynebu ac yn dadlau ei fod yn tynnu pwerau datganoledig yn ôl i San Steffan.

Yn siarad mewn gwrthdystiad tu allan i’r Senedd yng Nghaerdydd heddiw, dywedodd Iestyn ap Rhobert Cadeirydd YesCymru:

“Mae gan bobl Cymru Senedd o ganlyniad i ddau refferendwm caled: does gan un grŵp o wleidyddion heddiw ddim mandad i ddadwneud pleidleisiau’r bobl. Dyw pobl Cymru ddim wedi pleidleisio dros ddychwelyd unrhyw bwerau o Gymru i San Steffan. Does gan y Llywodraeth yma ddim mandad gan neb i wneud hynny. All unrhyw Lywodraeth yng Nghymru, a etholwyd gan ddim ond ychydig yn fwy na thraean o’r boblogaeth, ddim negodi ein rhyddid i ffwrdd. Rhyddid a enillwyd drwy refferenda yn 1997 a 2011.”

“Yr hyn rydyn ni’n gweld yw San Steffan yn manteisio ar Brexit i ganoli pwerau yn Llundain. Mae’n dod yn fwyfwy clir bod hunanlywodraeth Cymru ar dir sigledig, ac yn wir yn y fantol. Dim ond annibyniaeth i Gymru all sicrhau bod penderfyniadau am Gymru yn cael eugwneud yng Nghymru.”

Her Llys Brecsit i gryfhau’r gefnogaeth i annibyniaeth

Mae YesCymru wedi ymateb i’r newyddion bod Llywodraeth Prydain yn mynd i herio pwerau datganoli wedi Brecsit drwy’r llysoedd. Meddai Iestyn ap Rhobert, Cadeirydd YesCymru:

“Mae ymddygiad y Llywodraeth Geidwadol yn Llundain yn tanseilio datganoli wrth geisio cipio pŵer a ddylai ddod i Gymru pan fydd y Wladwriaeth Brydeinig yn gadael yr Undeb Ewropeaidd. Pleidleisiodd pobl Cymru yn gryf o blaid y setliad presennol mewn refferendwm ’nôl yn 2011, felly mae’r hyn mae’r Ceidwadwyr yn ceisio’i wneud yn hollol annemocrataidd.”

“Gyda dyfodol Cymru yn cael ei danseilio yn gyson gan y Llywodraeth Dorïaidd, credwn nawr fod rhaid i Gymru ystyried annibyniaeth o ddifri.”

“Mewn arolwg barn YouGov a gomisiynwyd gan YesCymru ym mis Mai y llynedd, dangoswyd yn glir bod mwy a mwy o bobl yn agored i’r syniad o annibyniaeth i Gymru: roedd 26% o blaid. Mae’r gefnogaeth yn debygol o gryfhau mewn ymateb i’r ffordd mae’r Ceidwadwyr yn tanseilio ein deddfwrfa genedlaethol.”

Cannoedd mewn Rali ‘Cymru’n Cefnogi Catalwnia’ yng Nghaerdydd

Daeth cannoedd i Rali yng Nghaerdydd heddiw i ddatgan cefnogaeth i bobl Catalwnia, i gefnogi democratiaeth ac i wrthwynebu trais.

Dywedodd Iestyn ap Rhobert, Cadeirydd YesCymru, yn y rali:

“Mae’r trais a ddioddefodd etholwyr heddychlon Catalwnia gan heddlu arfog Sbaen yn hollol annerbyniol yn yr Ewrop fodern. Prif bwrpas y trais oedd rhwystro hawl ddemocrataidd pobl Catalunya i benderfynu eu dyfodol eu hunain. Mae heddiw yn gyfle i bobl Cymru ddatgan yn glir ein bod yn cefnogi pobl Catalwnia, ein bod yn cefnogi democratiaeth a’n bod ni’n gwrthwynebu trais.”

Ers y refferendwm mae dau o arweinwyr y gymdeithas sifig yng Nghatalwnia wedi eu carcharu gan wladwriaeth Sbaen, ac mae Llywodraeth Sbaen wedi diddymu Senedd Catalwnia a gorfodi etholiadau o’r newydd.

Continue reading

Rali Genedlaethol i Gefnogi Catalwnia – Caerdydd

Fe wnaethom ni oll weld y golygfeydd erchyll o Gatalwnia adeg y refferendwm dros annibyniaeth. Ers hynny mae grwpiau YesCymru ar hyd a lled Cymru wedi cynnal nifer o ddigwyddiadau i gefnogi pobl Catalwnia, i gefnogi democratiaeth ac i wrthwynebu trais.

Rydym yn awr am gynnal rali fawr genedlaethol, er mwyn rhoi’r cyfle i aelodau a chefnogwyr ddod ynghyd i ddatgan yn glir ein bod ni fel dinasyddion Cymru yn cefnogi hawl pobl Catalwnia i benderfynu ar eu dyfodol eu hun, ein bod yn cefnogi democratiaeth a’n bod yn gwrthwynebu trais.

Rali Genedlaethol i Gefnogi Catalwnia
Dros Ddemocratiaeth – Yn erbyn Trais
2pm, Dydd Sadwrn, 28 Hydref 2017
Yr Aes, Caerdydd

Continue reading