YesCymru | Cylchlythyr, Chwefror 2017

Mae blwyddyn newydd, â’i holl heriau a chyfleon wedi dechrau. A dyma am wn i fydd ein prif swyddogaeth ni yn y flwyddyn sydd i ddod – troi’r heriau yn gyfleon a chadw i ddadlau dros Genedlaetholdeb Gymreig ac hwnnw yn Genedlaetholdeb gynhwysol, iach.

Y llynedd mi sefydlwyd grwpiau YesCymru newydd ac mi gynhaliwyd raliau a chyfarfodydd. Mae gyda ni erbyn hyn grwpiau ar draws Cymru ynghyd ag yng ngwledydd eraill y byd yn dadlau’r achos. Rhaid cadw’r belen eira i rholio.

Aelodaeth a Chyfarfod Cyffredinol

Diolch yn fawr iawn i bawb sydd wedi ymaelodi dros y flwyddyn ddiwethaf. Bydd pawb yn derbyn pecyn aelodaeth yn y post gyda manylion am ein Cyfarfod Cyffredinol 2017 o fewn y mis neu 2 nesaf! Gwyliwch y gofod!

Beth sydd ar y gweill?

Rydym yn y broses o greu deunyddiau penodol – sticeri ceir, posteri, placardiau a thaflenni.

Mae’r llyfr ar Annibyniaeth, fydd ar gael i bawb ac a fydd yn ateb ein holl gwestiynau ar annibyniaeth, dal ar waith. Mae mwy o waith mireinio i’w wneud, mae hi’n hanfodol ei fod yn iawn. Mae’r gwaith yn mynd rhagddo ac amynedd yw amod llwyddo yn yr achos hwn dw i’n credu.

Beth yw’r datblygiadau diweddaraf?

Mae nifer o grwpiau YesCymru yn gweithredu, i wahanol raddau, ar draws y byd erbyn hyn. Gweler restr isod.

Yn ystod mis Ionawr, daeth criw o gefnogwyr ac aelodau’r Blaid Lafur at ei gilydd i sefydlu grwp Llafur dros Annibyniaeth. Mae hyn yn ddatblygiad bwysig iawn gan mai mudiad traws-bleidiol a di-blaid fydd yn dod ag annibyniaeth i Cymru.

Mae YesCymru Abertawe, ar ol llwyddiant y Rali dros Annibyniaeth gyntaf erioed yno, erbyn hyn yn cynnal stondin stryd fisol yn y ddinas. Bydd y nesaf rhwng 9am-1pm ar ddydd Sadwrn y 25ain o Chwefror ym Marchnad Uplands.

O fis Chwefror bydd YesCaerdydd hefyd yn cynnal stondinau stryd rheolaidd. Byddant hefyd yn cynnal cyfarfod agored ar y 9fed o Chwefror. Cliciwch ar y llun isod am fanylion.

Mae YesCaerdydd yn gohebu gyda Phanel Ymgynghorol Ewropeaidd Cymru ac yn y broses o gasglu enwau ar ddeiseb i Lywodraeth Cymru yn gofyn iddynt ymchwilio a thrafod yr opsiwn o annibyniaeth i Gymru. Mae cynlluniau eraill hefyd ar y gweill.

Beth alla i wneud?

Siarad gyda’ch teulu, ffrindiau ac unrhyw un yr ydych yn dod ar eu traws, am YesCymru ac am yr achos. Ni phoenwch os nad oes gennych yr atebion i gyd eto, trwy siarad gallwn ddod i ddeall yn well beth yw’r cwestiynau a chyda amser ddod i ddeall ein hunain beth yw’r atebion.

A oes criw YesCymru yn eich ardal chi (gweler restr Trydar isod)? Os oes, beth am ymuno yn eu gweithgarwch, neu yn bwysicach, beth am eu procio i gynnal mwy o weithgarwch.

Os nag oes grŵp yn eich ardal, beth am sefydlu un. Cysylltwch gyda ni am fanylion ac fe wnawn ni geisio cydlynu cyfarfod cychwynnol. Mae’r canghennau yma’n hollol greiddiol ar gyfer gwaith megis cynnal stondin stryd dros annibyniaeth a ralïau. Felly, rydym yn edrych am bobl i ddod at ei gilydd (mae dau neu dri yn aml yn ddigon i gychwyn pethau) i sefydlu grŵp.

Twitter a Facebook:

Deunydd Darllen

‘Pe bai Cymru’n rhydd’ – Gwynfor Evans Llyfr bach twt, hawdd ei ddarllen yn rhoi hanes bras rhyw ddwsin o wledydd bychain ddaeth yn annibynnol yn yr 20fed Ganrif. Roedd llawer o’r gwledydd yma yn dlotach na Chymru a’i hiaith yn wannach ond, gydag annibyniaeth, daethant yn cyfoethocach a’i hiaith a diwylliant i ffynnu. Cyhoeddwyd yn 1989 ond mae’n werth darllen heddiw.

Bella Gwalia – gwefan newydd sbon sy’n cynnwys erthyglau, blogiau a syniadau ar annibyniaeth. Mae Bella Gwalia yn fforwm dda i ni drafod ac hyrwyddo annibyniaeth.

Desolation Radio – podlediad wythnosol annibynnol sy’n trin a thrafod Cymru mewn ffordd aeddfed. Rhywbeth digon prin gan ‘ein’ cyfryngau.

Cyhoeddwyd gan YesCymru. Ein nod yw ennill annibyniaeth  i Gymru er mwyn gwella’r ffordd mae’n gwlad yn cael ei llywodraethu. Credwn mewn dinasyddiaeth gynhwysol, sy’n croesawu a dathlu’r ffaith fod pob un – o ba gefndir bynnag – sy’n dewis gwneud Cymru yn gartref iddynt yn ddinasyddion llawn y Gymru newydd.

Golgydd: Siôn Jobbins
post@yescymru.org

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *