Mesur Diddymu – Sylwadau YesCymru

Dywedodd Iestyn ap Rhobert, Cadeirydd YesCymru:

“Mae ymddygiad Llywodraeth Llundain yn tanseilio datganoli wrth gipio pŵer a ddylai ddod i Gymru pan fydd y Wladwriaeth Brydeinig yn gadael yr Undeb Ewropeaidd.

Mae YesCymru’n cefnogi’r ffaith bod Carwyn Jones – ar y cyd â Nicola Sturgeon – wedi beirniadu agwedd sarhaus San Steffan; ond mae angen llawer mwy na geiriau i amddiffyn Cymru rhag Lywodraeth Brydeinig sy’n ymddangos yn benderfynol o danseilio ein democratiaeth ar bob cyfle.”

Ychwanegodd Iestyn ap Rhobert:

“Mewn arolwg barn a gomisiynwyd gan YesCymru ym mis Mai 2017, dangoswyd yn glir bod mwy a mwy o bobl yn agored i’r syniad o annibyniaeth i Gymru. Roedd 26% o’r bobl a holwyd o blaid annibyniaeth i Gymru gyda 16% arall ddim yn erbyn nac o blaid. Bydd y gefnogaeth yma yn sicr o gryfhau mewn ymateb i’r ffordd mae’r Ceidwadwyr yn tanseilio ein deddfwrfa genedlaethol.

Gyda dyfodol Cymru yn cael ei danseilio a’i wneud yn fwy bregus mae YesCymru yn dadlau’n gryf mai annibyniaeth yw’r unig opsiwn call ar gyfer ein dyfodol cenedlaethol. Mae’n rhaid i Gymru ystyried annibyniaeth o ddifrif bellach.”

Canlyniadau’r Arolwg Barn: http://yes.cymru/2017/05/27/chwarter-poblogaeth-cymru-yn-ffafrio-annibyniaeth-yougov/

Lansiad llyfryn dros annibyniaeth i Gymru

Fe wnaeth YesCymru gyhoeddi’r ddogfen fwyaf gynhwysfawr dros annibyniaeth i Gymru i erioed gael ei chyhoeddi yn Aberystwyth heddiw.


Cafodd argraffiad cyntaf “Annibyniaeth yn dy boced”,  sy’n 64 o dudalennau o hyd ac yn dadlau’r achos dros annibyniaeth, ei roi’n rhad ac am ddim i bob aelod o fudiad YesCymru yn y gynhadledd flynyddol yn yr Hen Goleg yng nghanol tref Aberystwyth.

Continue reading

Chwarter poblogaeth Cymru yn ffafrio annibyniaeth (YouGov)

Byddai mwyafrif mwy i’r Ceidwadwyr yn hwb pellach

Mae chwarter pobl Cymru o blaid annibyniaeth i Gymru, gyda’r gefnogaeth yn cynyddu i draean pe bai’r Ceidwadwyr yn cynyddu eu mwyafrif yn San Steffan, yn ôl arolwg barn newydd gan YouGov ar ran YesCymru.

Gofynnwyd i bobl raddio eu cefnogaeth i annibyniaeth rhwng dim a deg. Roedd 26% yn ffafrio annibyniaeth ac 16% arall ddim o blaid nac yn erbyn, gyda 47% yn erbyn. Pleidleiswyr Llafur a Phlaid Cymru a’r rhai rhwng 18-49 oed oedd fwyaf cefnogol i annibyniaeth, gyda’r Ceidwadwyr a UKIP y lleiaf ffafriol i’r syniad.

Continue reading

Pam ydych chi eisiau Cymru Annibynnol?

Mae WALES in the MOVIES a YesCymru Caerdydd eisiau eich help i greu fideo dogfen byr ar gyfer YouTube.

Hoffen ni i chi recordio clip 30 eiliad ohonoch chi eich hunan yn ateb y cwestiwn yma a’i anfon wedyn at walesinthemovies@gmail.com.

Pam ydych chi eisiau Cymru Annibynnol?

Mae recordiad oddi ar eich ffôn yn iawn. Ar ben eich hunan, gyda phartner, neu’ch plant – beth bynnag hoffech chi.

Continue reading

Cymru’n gwrthod cael ei hanghofio

Fel un o’r mudiadau sifig sy’n tyfu gyflymaf yng Nghymru, mae YesCymru wedi croesawu’r ffaith y bydd Etholiad Cyffredinol ledled y Deyrnas Unedig yn digwydd yn fuan, gan ddweud ei fod yn gyfle newydd i roi Annibyniaeth Cymru ar yr agenda wleidyddol.

Meddai Iestyn ap Rhobert, Cadeirydd YesCymru:

“Mae Brexit wedi newid popeth. Mae’n debygol mai Llywodraeth Geidwadol fydd gyda ni eto am gyfnod hir – llywodraeth heb ei hethol gan Gymru, yn gwanhau datganoli yn lle’i gryfhau, ac yn cyflwyno polisïau sy’n groes i werthoedd Cymru. Mae brys newydd i’n hymgyrch dros annibyniaeth i Gymru.”

Continue reading

Ple i Carwyn Jones am refferendwm yng Nghymru

Mae ymgyrchwyr wedi apelio at arweinwyr y pleidiau yn y Cynulliad i gefnogi cynnal refferendwm ar annibyniaeth i Gymru os oes refferenda yn yr Alban neu ogledd yr Iwerddon.

Mae’r mudiad Yes Cymru, sy’n ymgyrchu dros annibyniaeth, yn dadlau bod rhaid i bobl Cymru benderfynu pa fath o berthynas maen nhw am gael gyda Lloegr, os yw Iwerddon yn penderfynu cynnal pleidlais ar uno’r Ynys neu’r Alban yn cynnal pleidlais ar annibyniaeth.

Continue reading

Ni fydd Llywodraeth Cymru yn cynrychioli buddiannau Cymru yn ystod trafodaethau Brexit, meddai Gweinidog

Mae’r Ysgrifennydd Cyllid, Mark Drakeford, yn dweud na fydd Llywodraeth Cymru yn ceisio cynrychioli buddiannau Cymru yn ystod trafodaethau tyngedfennol Brexit.

Mae’r Gweinidog, sy’n cadeirio’r tîm cynghori Brexit, yn dweud taw blaenoriaeth Llywodraeth Cymru fydd dod o hyd i ‘atebion’ ar gyfer y DU cyfan ac nid ar gyfer y wlad y mae ei blaid yn llywodraethu.

Gwnaeth y datganiad fel ymateb i grŵp ymgyrchu, Yes Cymru, sy’n galw ar Lywodraeth Cymru i wrthwynebu San Steffan yng nghanol yr ansicrwydd cyfansoddiadol a achosir gan y bleidlais Brexit.

Continue reading

YesCymru | Cylchlythyr, Chwefror 2017

Mae blwyddyn newydd, â’i holl heriau a chyfleon wedi dechrau. A dyma am wn i fydd ein prif swyddogaeth ni yn y flwyddyn sydd i ddod – troi’r heriau yn gyfleon a chadw i ddadlau dros Genedlaetholdeb Gymreig ac hwnnw yn Genedlaetholdeb gynhwysol, iach.

Y llynedd mi sefydlwyd grwpiau YesCymru newydd ac mi gynhaliwyd raliau a chyfarfodydd. Mae gyda ni erbyn hyn grwpiau ar draws Cymru ynghyd ag yng ngwledydd eraill y byd yn dadlau’r achos. Rhaid cadw’r belen eira i rholio.

Aelodaeth a Chyfarfod Cyffredinol

Diolch yn fawr iawn i bawb sydd wedi ymaelodi dros y flwyddyn ddiwethaf. Bydd pawb yn derbyn pecyn aelodaeth yn y post gyda manylion am ein Cyfarfod Cyffredinol 2017 o fewn y mis neu 2 nesaf! Gwyliwch y gofod!

Beth sydd ar y gweill?

Rydym yn y broses o greu deunyddiau penodol – sticeri ceir, posteri, placardiau a thaflenni.

Mae’r llyfr ar Annibyniaeth, fydd ar gael i bawb ac a fydd yn ateb ein holl gwestiynau ar annibyniaeth, dal ar waith. Mae mwy o waith mireinio i’w wneud, mae hi’n hanfodol ei fod yn iawn. Mae’r gwaith yn mynd rhagddo ac amynedd yw amod llwyddo yn yr achos hwn dw i’n credu.

Continue reading

YesCymru | Cylchlythyr, Tachwedd 2016

Croeso i rhifyn cyntaf cylchlythyr YesCymru. Diolch i chi am gefnogi’r mudiad hwn sy’n gweithredu’n unswydd ar gyfer creu Cymru Annibynnol. Ry’m ni’n barod am y ffeit fawr o’n blaen – rwy’n siwr eich bod chi hefyd!

Cyhoeddir y cylchlythyr yma bob yn ail fis. Mae croeso i chi ei rannu gyda’ch ffrindiau a theulu a’u hannog i ddod yn aelodau hefyd. Os oes unrhyw newyddion gennych chi neu os oes unrhyw gwestiwn neu farn, cysylltwch â ni.

Rali Annibyniaeth Abertawe

Ydych chi’n mynd i Rali Stryd Annibyniaeth i Gymru Abertawe am 12.00 Gerddi’r Castell, dydd Sadwrn 19 Tachwedd?

Y siaradwyr yw: Gwynoro Jones (cyn-AS Llafur); Daniel G. Williams (awdur a darlithydd); Heledd Gwyndaf (Cadeirydd Cymdeithas yr Iaith) a Liam Rees (Plaid Ifanc). Digwyddiad Facebook.

rali-annibyniaeth-abertawe Continue reading