Ple i Carwyn Jones am refferendwm yng Nghymru

Mae ymgyrchwyr wedi apelio at arweinwyr y pleidiau yn y Cynulliad i gefnogi cynnal refferendwm ar annibyniaeth i Gymru os oes refferenda yn yr Alban neu ogledd yr Iwerddon.

Mae’r mudiad Yes Cymru, sy’n ymgyrchu dros annibyniaeth, yn dadlau bod rhaid i bobl Cymru benderfynu pa fath o berthynas maen nhw am gael gyda Lloegr, os yw Iwerddon yn penderfynu cynnal pleidlais ar uno’r Ynys neu’r Alban yn cynnal pleidlais ar annibyniaeth.

Continue reading

Welsh referendum appeal to Carwyn Jones

Campaigners have appealed to party leaders in the Assembly to support a Welsh independence referendum, if there are votes in Scotland or the north of Ireland.

The group Yes Cymru, which campaigns for independence for Wales, argues that the people of Wales must decide on the relationship with England, if Ireland holds a reunification vote or Scotland has a ballot on independence.

Continue reading

Welsh Government will not represent Welsh interests during Brexit talks, minister says

Finance Secretary, Mark Drakeford, says the Welsh Government will not be seeking to represent Welsh interests during crucial Brexit negotiations.

The minister, who chairs a Brexit advisory team, says the priority for the Welsh Government will be to find ‘solutions’ for the whole of the UK and not for the country his party governs.

He made the statement as a response to campaign group, Yes Cymru, who are calling on the Welsh Government to stand up to Westminster amidst the constitutional flux caused by the Brexit vote.

Continue reading

Ni fydd Llywodraeth Cymru yn cynrychioli buddiannau Cymru yn ystod trafodaethau Brexit, meddai Gweinidog

Mae’r Ysgrifennydd Cyllid, Mark Drakeford, yn dweud na fydd Llywodraeth Cymru yn ceisio cynrychioli buddiannau Cymru yn ystod trafodaethau tyngedfennol Brexit.

Mae’r Gweinidog, sy’n cadeirio’r tîm cynghori Brexit, yn dweud taw blaenoriaeth Llywodraeth Cymru fydd dod o hyd i ‘atebion’ ar gyfer y DU cyfan ac nid ar gyfer y wlad y mae ei blaid yn llywodraethu.

Gwnaeth y datganiad fel ymateb i grŵp ymgyrchu, Yes Cymru, sy’n galw ar Lywodraeth Cymru i wrthwynebu San Steffan yng nghanol yr ansicrwydd cyfansoddiadol a achosir gan y bleidlais Brexit.

Continue reading

YesCymru | Newsletter, February 2016

The new year has arrived bringing with its challenges and its opportunities. And I guess that this will be YesCymru’s main function for the year ahead – to turn the challenges into opportunities and to keep making the case for Welsh Nationalism, an inclusive, healthy Nationalism.

Last year many YesCymru groups were set up and rallies and meetings held. By now we have groups in many parts of Cymru as well as in other countries of the world, all rooting for our cause. We must keep this snowball rolling.

Membership & 2017 AGM

Thanks so much to all who have joined YesCymru over the past year. All members will be posted a membership pack within the next month or two with details of our 2017 AGM! Watch this space!

Continue reading

YesCymru | Cylchlythyr, Chwefror 2017

Mae blwyddyn newydd, â’i holl heriau a chyfleon wedi dechrau. A dyma am wn i fydd ein prif swyddogaeth ni yn y flwyddyn sydd i ddod – troi’r heriau yn gyfleon a chadw i ddadlau dros Genedlaetholdeb Gymreig ac hwnnw yn Genedlaetholdeb gynhwysol, iach.

Y llynedd mi sefydlwyd grwpiau YesCymru newydd ac mi gynhaliwyd raliau a chyfarfodydd. Mae gyda ni erbyn hyn grwpiau ar draws Cymru ynghyd ag yng ngwledydd eraill y byd yn dadlau’r achos. Rhaid cadw’r belen eira i rholio.

Aelodaeth a Chyfarfod Cyffredinol

Diolch yn fawr iawn i bawb sydd wedi ymaelodi dros y flwyddyn ddiwethaf. Bydd pawb yn derbyn pecyn aelodaeth yn y post gyda manylion am ein Cyfarfod Cyffredinol 2017 o fewn y mis neu 2 nesaf! Gwyliwch y gofod!

Beth sydd ar y gweill?

Rydym yn y broses o greu deunyddiau penodol – sticeri ceir, posteri, placardiau a thaflenni.

Mae’r llyfr ar Annibyniaeth, fydd ar gael i bawb ac a fydd yn ateb ein holl gwestiynau ar annibyniaeth, dal ar waith. Mae mwy o waith mireinio i’w wneud, mae hi’n hanfodol ei fod yn iawn. Mae’r gwaith yn mynd rhagddo ac amynedd yw amod llwyddo yn yr achos hwn dw i’n credu.

Continue reading

YesCymru | Cylchlythyr, Tachwedd 2016

Croeso i rhifyn cyntaf cylchlythyr YesCymru. Diolch i chi am gefnogi’r mudiad hwn sy’n gweithredu’n unswydd ar gyfer creu Cymru Annibynnol. Ry’m ni’n barod am y ffeit fawr o’n blaen – rwy’n siwr eich bod chi hefyd!

Cyhoeddir y cylchlythyr yma bob yn ail fis. Mae croeso i chi ei rannu gyda’ch ffrindiau a theulu a’u hannog i ddod yn aelodau hefyd. Os oes unrhyw newyddion gennych chi neu os oes unrhyw gwestiwn neu farn, cysylltwch â ni.

Rali Annibyniaeth Abertawe

Ydych chi’n mynd i Rali Stryd Annibyniaeth i Gymru Abertawe am 12.00 Gerddi’r Castell, dydd Sadwrn 19 Tachwedd?

Y siaradwyr yw: Gwynoro Jones (cyn-AS Llafur); Daniel G. Williams (awdur a darlithydd); Heledd Gwyndaf (Cadeirydd Cymdeithas yr Iaith) a Liam Rees (Plaid Ifanc). Digwyddiad Facebook.

rali-annibyniaeth-abertawe Continue reading

YesCymru | Newsletter, November 2016

Welcome to the first issue of YesCymru News. Thank you for supporting the only  movement whose sole purpose is to actively campaign for an independent Wales. We’re ready for the fight ahead – we’re sure you are too!

This newsletter will be published every other month. You’re welcome to share it with your friends and family and challenge them to become members too. If you have any news or have any questions or suggestions then get in touch with us.

Swansea Independence Rally

Are you going to the independence rally at 12.00 Saturday 19 November at Castle Gardens, Swansea?

The speakers are: Gwynoro Jones (former Labour MP); Daniel G Williams (author and lecturer); Heledd Gwyndaf (Cymdeithas yr Iaith); Liam Rees (Plaid Ifanc). Facebook Event.

rali-annibyniaeth-abertawe Continue reading

Welsh Independence Rally, Swansea / Rali Annibyniaeth, Abertawe

rali-annibyniaeth-abertawe

Welsh Independence Rally

12pm, Saturday, November 19
Castle Gardens, Swansea
(Arranged by YesCymru, Swansea)

Rali Annibyniaeth

12pm, Dydd Sadwrn, Tachwedd 19
Abertawe
(Trefnir gan YesCymru, Abertawe)

Speakers / Siaradwyr:

Daniel G Williams (Lecturer and writer)
Gwynoro Jones (Ex Labour MP)
Liam Rees (Chairperson Plaid Ifanc, Swansea)
Heledd Gwenllian Gwyndaf (Chair of Cymdeithas yr Iaith)<

facebook.com/events/300091220378097

Glyndŵr Day Welsh Independence Rally, Cardiff

indymamYesCymru Cardiff will be holding a street rally in Cardiff today (Saturday 17th of September) to celebrate Glyndŵr Day.  The rally will start at midday, with Gwynoro Jones, Neil McEvoy and Sandra Clubb amongst the speakers. 

The Yes Cymru movement believes that independence for Wales is the only way to secure a prosperous future for the people of Wales. The movement believes that Westminster cannot be relied upon to deliver fairness and respect to Wales.

Sandra Clubb is one of the organisers.  Originally from England, this is the first time that Sandra has been active in the independence movement.  You can follow her blog here indymam.wordpress.com. Sandra said:

“A better future for Wales is possible, and the only way to secure that future is through independence.  Westminster has proved time and time again that it does not have Wales’ best interests at heart.  Just this week the majority of our own Mps voted against devolving powers over policing, criminal justice and energy generation over 350 MW to Wales.”

“In order to build this future it is important that the movement for independence is diverse and inclusive – I’ll be speaking at the rally about what women can bring to the campaign, as well as how independence will benefit gender equality and women’s rights.”