YesCymru | Cylchlythyr, Tachwedd 2016

Croeso i rhifyn cyntaf cylchlythyr YesCymru. Diolch i chi am gefnogi’r mudiad hwn sy’n gweithredu’n unswydd ar gyfer creu Cymru Annibynnol. Ry’m ni’n barod am y ffeit fawr o’n blaen – rwy’n siwr eich bod chi hefyd!

Cyhoeddir y cylchlythyr yma bob yn ail fis. Mae croeso i chi ei rannu gyda’ch ffrindiau a theulu a’u hannog i ddod yn aelodau hefyd. Os oes unrhyw newyddion gennych chi neu os oes unrhyw gwestiwn neu farn, cysylltwch â ni.

Rali Annibyniaeth Abertawe

Ydych chi’n mynd i Rali Stryd Annibyniaeth i Gymru Abertawe am 12.00 Gerddi’r Castell, dydd Sadwrn 19 Tachwedd?

Y siaradwyr yw: Gwynoro Jones (cyn-AS Llafur); Daniel G. Williams (awdur a darlithydd); Heledd Gwyndaf (Cadeirydd Cymdeithas yr Iaith) a Liam Rees (Plaid Ifanc). Digwyddiad Facebook.

rali-annibyniaeth-abertawe Continue reading

YesCymru | Newsletter, November 2016

Welcome to the first issue of YesCymru News. Thank you for supporting the only  movement whose sole purpose is to actively campaign for an independent Wales. We’re ready for the fight ahead – we’re sure you are too!

This newsletter will be published every other month. You’re welcome to share it with your friends and family and challenge them to become members too. If you have any news or have any questions or suggestions then get in touch with us.

Swansea Independence Rally

Are you going to the independence rally at 12.00 Saturday 19 November at Castle Gardens, Swansea?

The speakers are: Gwynoro Jones (former Labour MP); Daniel G Williams (author and lecturer); Heledd Gwyndaf (Cymdeithas yr Iaith); Liam Rees (Plaid Ifanc). Facebook Event.

rali-annibyniaeth-abertawe Continue reading

Welsh Independence Rally, Swansea / Rali Annibyniaeth, Abertawe

rali-annibyniaeth-abertawe

Welsh Independence Rally

12pm, Saturday, November 19
Castle Gardens, Swansea
(Arranged by YesCymru, Swansea)

Rali Annibyniaeth

12pm, Dydd Sadwrn, Tachwedd 19
Abertawe
(Trefnir gan YesCymru, Abertawe)

Speakers / Siaradwyr:

Daniel G Williams (Lecturer and writer)
Gwynoro Jones (Ex Labour MP)
Liam Rees (Chairperson Plaid Ifanc, Swansea)
Heledd Gwenllian Gwyndaf (Chair of Cymdeithas yr Iaith)<

facebook.com/events/300091220378097

Glyndŵr Day Welsh Independence Rally, Cardiff

indymamYesCymru Cardiff will be holding a street rally in Cardiff today (Saturday 17th of September) to celebrate Glyndŵr Day.  The rally will start at midday, with Gwynoro Jones, Neil McEvoy and Sandra Clubb amongst the speakers. 

The Yes Cymru movement believes that independence for Wales is the only way to secure a prosperous future for the people of Wales. The movement believes that Westminster cannot be relied upon to deliver fairness and respect to Wales.

Sandra Clubb is one of the organisers.  Originally from England, this is the first time that Sandra has been active in the independence movement.  You can follow her blog here indymam.wordpress.com. Sandra said:

“A better future for Wales is possible, and the only way to secure that future is through independence.  Westminster has proved time and time again that it does not have Wales’ best interests at heart.  Just this week the majority of our own Mps voted against devolving powers over policing, criminal justice and energy generation over 350 MW to Wales.”

“In order to build this future it is important that the movement for independence is diverse and inclusive – I’ll be speaking at the rally about what women can bring to the campaign, as well as how independence will benefit gender equality and women’s rights.”

Rali Annibyniaeth dydd Glyndŵr, Caerdydd

indymamCynhelir rali stryd yng nghanol dinas Caerdydd gan ‘YesCymru Caerdydd’ heddiw (dydd Sadwrn 17 Medi) i ddathlu Dydd Glyndŵr. Bydd y rali yn cychwyn am hanner dydd, ac yn annerch fydd Gwynoro Jones, Neil McEvoy a Sandra Clubb.

Cred y mudiad Yes Cymru taw annibyniaeth i Gymru yw’r unig ffordd o sicrhau dyfodol llewyrchus i bobl Cymru. Yn ôl y grŵp ymgyrchu, mae San Steffan wedi profi troeon nad yw’n gymwys i sicrhau tegwch a pharch i bobl Gymru.

Sandra Clubb yw un o drefnwyr y Rali. Yn wreiddiol o Loegr, dyma’r tro cyntaf iddi fod yn weithredol yn wleidyddol ac mae bellach yn cadw blog ar: indymam.wordpress.com. Meddai Sandra:

”Mae dyfodol well i Gymru yn bosib, ac annibyniaeth yw’r unig ffordd i sicrhau y dyfodol hynny. Mae San Steffan wedi profi tro ar ôl tro nad yw’r hyn sydd orau i Gymru yn flaenoriaeth iddynt.  Wythnos yma, fe wnaeth mwyafrif Aelodau Seneddol Cymru bleidleisio yn erbyn datganoli grymoedd dros yr heddlu, cyfiawnder troseddol a’r gallu i gynhyrchu ynni dros 350MW i Gymru.”

“Er mwyn adeiladu dyfodol mwy llewyrchus, mae’n bwysig fod y mudiad yn amrywiol a chynhwysol – bydda i’n siarad yn y rali am yr hyn gall menywod ei gyfrannu at y ymgyrch, yn ogystal a sut gall annibyniaeth wella bywydau menywod yng Ngymru.”

Welsh Independence Rallies, Cardiff & Caernarfon, 2 July 2016

cymraegYes Cymru will be supporting two pro-independence rallies held this Saturday, 2 July 2016.Yes Cymru Annibyniaeth IndependenceYes Cymru has always held true to the principle that Wales should be an independent nation. Our aim is to respond positively to the climate of uncertainty created by the recent referendum. We must show that the people of Wales are braver than our politicians and that Welsh independence is ours to achieve. Continue reading

Ralïau Annibyniaeth, Caernarfon a Chaerdydd, 2 Gorffennaf 2016

englishBydd YesCymru yn cefnogi dwy rali o blaid annibyniaeth i Gymru sydd i’w cynnal ddydd Sadwrn yma, 2 Gorffennaf 2016.Yes Cymru Annibyniaeth IndependenceMae YesCymru yn ymgyrchu dros yr egwyddor y dylai Cymru fod yn wlad annibynnol. Ein bwriad yw ymateb yn gadarnhaol i’r ansicrwydd sydd wedi’i greu gan y refferendwm diweddar. Rhaid i ni ddangos bod pobl Cymru yn fwy dewr na’r gwleidyddion ac mai yn ein dwylo ni y caiff dyfodol Cymru ei ffurfio.

Continue reading

Gweledigaeth dros Gymru Annibynnol – Lansio YesCymru

Nod YesCymru yw ennill annibyniaeth i Gymru er mwyn gwella’r ffordd mae Cymru yn cael ei llywodraethu. Mae llawer yn sôn am annibyniaeth y Deyrnas Gyfunol oddi ar yr Undeb Ewropeaidd, ac am annibyniaeth i’r Alban, ond beth am Gymru?

All Cymru ddim dibynnu ar San Steffan i ymladd dros ein gwlad na’n economi. Fe ofynnodd y Daily Mail “Who Will Speak for England?” yn ddiweddar. Gydag annibyniaeth yr Alban bron yn anochel, y cwestiwn i bawb yng Nghymru heddiw yw pwy wnaiff ymladd dros Gymru?

Ers dechrau’r flwyddyn mae YesCymru wedi cael ei agor i aelodau. Bydd lansiad swyddogol y mudiad am 2.00pm ar 20 Chwefror 2016 ac yna byddwn yn cynnal ein Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol cyntaf, yn Yr Hen Lyfrgell, Yr Aes, Caerdydd. Pwyswch yma i fynd at dudalen y digwyddiad ar Facebook. Continue reading